ปฏิทินชุด สยามมิ่งไมตรี วิถีมงคลไทย

          ความร่มเย็นเป็นสุขในวิถีไทย เกิดจากความรักและสามัคคีมีน้ำใจไมตรีต่อกัน เมื่อมีความสงบในจิตใจ จึงได้สร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านอันงดงาม และสืบทอดความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปะและการดำเนินชีวิตสะท้อนถึงความสุขสงบและความใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยิ่ง

          ขนาดรวมฐาน 8” x 7.25” จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน