ปฏิทินชุด ไหว้พระธาตุปีนักษัตร

          การไหว้พระธาตุประจำปีเกิดถือเป็นคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในสยาม สร้างเสริมสิริมงคล มีอายุยืนยาว อันเนื่องจากกุศลแห่งความมุ่งมั่นในการเดินทางไปกราบไหว้ ทั้งยังสะท้อนถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับการเกิดชุมชนเมือง อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจแห่งธรรม

         ขนาดรวมฐาน 7” x  9.25” จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน